ศอ.บต.ดึงกระบวนการลูกเสือสันติสุขชายแดนใต้เสริมภูมิคุ้มกันเยาวชน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่โรงแรมบีพี แกรนด์ อ.หาดใหญ่ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม และทักษะการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการลูกเสือสันติสุข มีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนจากโรงเรียนของรัฐ และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม 100คน

นายไกรศรกล่าวว่า ลูกเสือสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สร้างหัวใจของเยาวชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง มีมิตรภาพ ความสันติ โดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสาที่ต้องมาพร้อมความเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทำให้เยาวชนมีความอดทน และเรียนรู้ถึงการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดสันติสุข

นายอารี ดิเรกกิ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต.จ กล่าวว่า ลูกเสือสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ โดยการนำกระบวนการลูกเสือสู่เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ นำสันติสุขกลับสู่มาตุภูมิ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ ใช้กระบวนการลูกเสือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม มีจิตอาสา ร่วมแก้ปัญหา และพัฒนาสังคมอย่างสันติสุข และห่างไกลยาเสพติด

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th